BỆNH VIRUT LÚA CỎ (RICE GRASSY STUNNT VIRUS)

 Rice grassy stunnt virus (RGSV).

Bệnh được phát hiện đầu tiên ở vùng khu bốn cũ và được gọi là bệnh “lại mạ”. Sau này bệnh được ghi nhận lần lượt ở các tỉnh miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long từ 1978 – 2000. Môi giới truyền bệnh là rầy nâu.

 
http://www.vaas.org.vn