Thông tin kỹ thuật > Cây ớt - Vấn đề cần quan tâm
  • Bệnh hại ớt là điều quan tâm hàng đầu vì nó quyết định đến sự thành bại của người trồng ớt nhất là trồng ớt nghịch vụ trong mùa mưa. Có rất nhiều loại bệnh hại, nhưng trong bài viết nầy, chúng tôi chỉ trình bày những bệnh nguy hiểm và phổ biến nhất trong nghề trồng ớt.